Sześć filarów poczucia własnej wartości

| Dodano: 1 pażdziernik 2020 | Dodana przez: redakcja

Share

Okładka

Twoja ocena

Prak­ty­ka świa­do­me­go życia
Prak­ty­ka sa­mo­ak­cep­tacji
Prak­ty­ka od­po­wie­dzial­no­ści za siebie
Prak­ty­ka aser­ty­wno­ści
Prak­ty­ka ży­cia ce­lo­we­go
Prak­ty­ka in­te­gral­no­ści oso­bistej (uczciwości)

Książ­ka ta udzie­la od­po­wie­dzi na te czte­ry waż­kie py­ta­nia:
Czym jest sa­mo­o­cena?
Dla­cze­go jest ważna?
Co moż­na zro­bić, aby pod­nieść jej poziom?
Ja­ką ro­lę w jej kształ­to­waniu peł­nią otaczający nas ludzie?

Kwe­stia sa­mo­o­ce­ny – na­zy­wa­nej też po­czu­ciem włas­nej war­to­ści – sta­ła się w ostat­nich la­tach te­ma­tem mo­dnym w naj­lep­szym te­go sło­wa zna­cze­niu. Smut­na praw­da o po­wsze­chnym bra­ku zdro­wej sa­mo­o­ce­ny wy­do­by­wa­na jest na świat­ło dzien­ne z ogrom­ną si­łą.

Na­tha­niel Bran­den na­le­ży do ścis­łe­go gro­na pre­kur­so­rów wie­dzy o sa­mo­o­ce­nie. Zaś Sześć fi­la­rów po­czu­cia włas­nej war­to­ści to swoi­sta su­ma je­go wcześ­niej­szych do­świad­czeń i pub­li­ka­cji.

„Z mo­je­go do­świad­cze­nia wy­ni­ka, że więk­szość lu­dzi nie do­ce­nia włas­nych sił, by prze­pro­wa­dzić zmia­ny i roz­wi­jać się. Są prze­ko­na­ni, że sche­mat z wczo­raj trze­ba po­wtó­rzyć ju­tro. Nie do­strze­ga­ją moż­li­wo­ści wy­bo­ru, któ­ra obiek­ty­wnie istnie­je. Rzad­ko uś­wia­da­mia­ją so­bie jak wie­le mo­gą dla sie­bie uczy­nić, jeś­li za cel po­sta­wią so­bie praw­dzi­wy roz­wój i wy­so­ką sa­mo­o­ce­nę i jeś­li bę­dą skłon­ni wziąć od­po­wie­dzial­ność za włas­ne ży­cie. Prze­ko­na­nie o bez­ra­dno­ści sta­je się sa­mo speł­nia­ją­cym się pro­ro­ctwem. Ksiiąż­ka ta jest wez­wa­niem do dzia­ła­nia. Jest wez­wa­niem do wal­ki, prze­ło­żo­nym na ję­zyk psy­cho­lo­gii: mo­je JA mu­si być do­ce­nia­ne i rea­li­zo­wa­ne, a nie od­rzu­ca­ne i za­nie­dby­wa­ne. Książ­ka ta jest ad­re­so­wa­na do wszy­stkich ko­biet i męż­czyzn, któ­rzy prag­ną ak­ty­wnie ucze­stni­czyć w pro­ce­sie włas­nej ewo­lu­cji, a tak­że do psy­cho­lo­gów, ro­dzi­ców, na­u­czy­cie­li. Jest to książ­ka o tym co moż­li­we.”

Źródło: http://wydawnictwofeeria.pl/pl/ksiazka/szesc-filarow-poczucia-wlasnej-wartosci ( otwierane w nowym oknie )

Dostępna w

Opinie o: "Sześć filarów poczucia własnej wartości"

Opinia

Czym jest poczucie własnej wartości?

Awatar użytkownika

Książka Nathaniela Brandena to lektura niezbędna dla każdego, kto osobiście lub zawodowo interesuje się poczuciem własnej wartości. Książka przekonująco pokazuje, dlaczego poczucie własnej wartości jest podstawą zdrowia psychicznego, osiągnięć, osobistego szczęścia i pozytywnych relacji. Dr Branden przedstawia sześć filarów, opartych na działaniach praktyk codziennego życia, które stanowią podstawę poczucia własnej wartości - badając kluczowe znaczenie samooceny w pięciu obszarach: miejscu pracy, rodzicielstwie, edukacji, psychoterapii i ogólnie kulturze. Książka dostarcza konkretnych wskazówek dla nauczycieli, rodziców, menedżerów i terapeutów, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie poczucia własnej wartości u innych. I pokazuje, dlaczego w dzisiejszym chaotycznym i konkurencyjnym świecie poczucie własnej wartości jest fundamentalne dla naszej siły osobistej i zawodowej.


To również kompleksowa analiza fundamentalnych cech i potrzeb człowieka. Jest to książka psychologiczna, która zapewnia kontekst i sposoby rozumowania.


Praca nad wykonywaniem zdań jest pozornie prostym, ale wyjątkowo potężnym narzędziem do podnoszenia samorozumienia, poczucia własnej wartości i osobistej efektywności. Opiera się na założeniu, że każdy z nas ma więcej wiedzy, niż normalnie jesteśmy świadomi - więcej mądrości niż używamy, więcej potencjałów niż zwykle przejawia się w naszym zachowaniu.


Książka jest szczególnie adresowana do wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w procesie własnej ewolucji, wezwaniem do działania, do walki przedstawionym na język psychologii: moje ja jest ważne i musi zostać zrealizowane, a nie odurzone. Najogólniej ujmując, książka stanowi odpowiedź na cztery konkretne pytania odnośnie tego, czym jest samoocena, dlaczego jest tak istotna, jak można podnieść jej poziom i jaką rolę w jej kształtowaniu pełnią inni? Jest to lektura, będąca wezwaniem do działania.Cała recenzja na stronie: http://autorzy365.pl/czym-jest-poczucie-wlasnej-wartosci_a6675

25 pażdziernik 2020 14:28

Nowa opinia

Recenzje dla: "Sześć filarów poczucia własnej wartości"

Czym jest poczucie własnej wartości?

To także doświadczenie, że sukces, osiągnięcia, spełnienie - szczęście - są dla nas właściwe i naturalne. Wartość tego zaufania dla przetrwania jest oczywista; podobnie jest z niebezpieczeństwem, gdy go brakuje.Nathanie Branden, wykłada od lat na temat poczucia własnej wartości i ogromnym wyzwaniem było przekonanie ludzi, że temat jest wart zgłębienia. Kiedyś było to zupełnie niemożliwe, dziś wydaje się, że prawie wszyscy mówią o poczuciu własnej wartości, a istnieje niebezpieczeństwo, że pomysł...

Nowa recenzja

Proszę się zalogować

Aby dodawać recenzje oraz zmieniać opisy należy się zalogować.
Jeśli nie masz jeszcze konta:

Adding grade as non logged

Niezalogowani użytkownicy muszą potwierdzić przyznanie oceny dla książki. Jeśli nie chcesz przyznać oceny zamknij to okno, zalogowani użytkownicy nie muszą potwierdzać dodania oceny.

Oceń książkę

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl