Opinie o książce: "Sześć filarów poczucia własnej wartości"

Okładka
Prak­ty­ka świa­do­me­go życia Prak­ty­ka sa­mo­ak­cep­tacji Prak­ty­ka od­po­wie­dzial­no­ści za siebie Prak­ty­ka aser­ty­wno­ści Prak­ty­ka ży­cia ce­lo­we­go Prak­ty­ka in­te­gral­no­ści oso­bistej (uczciwości) Książ­ka ta udzie­la od­po­wie­dzi na te czte­ry waż­kie py­ta­nia: Czym jest sa­mo­o­cena? Dla­cze­go jest ważna? Co moż­na zro­bić, aby pod­nieść jej poziom? Ja­ką ro­lę w jej kształ­to­waniu peł­nią otaczający nas ludzie? Kwe­stia sa­mo­o­ce­ny – na­zy­wa­nej też po­czu­ciem włas­nej war­to­ści – sta­ła się w ostat­nich la­tach te­ma­tem mo­dnym w naj­lep­szym te­go sło­wa zna­cze­niu. Smut­na praw­da o po­wsze­chnym...

Opinia

Czym jest poczucie własnej wartości?

Awatar użytkownika
Monika Urban

Książka Nathaniela Brandena to lektura niezbędna dla każdego, kto osobiście lub zawodowo interesuje się poczuciem własnej wartości. Książka przekonująco pokazuje, dlaczego poczucie własnej wartości jest podstawą zdrowia psychicznego, osiągnięć, osobistego szczęścia i pozytywnych relacji. Dr Branden przedstawia sześć filarów, opartych na działaniach praktyk codziennego życia, które stanowią podstawę poczucia własnej wartości - badając kluczowe znaczenie samooceny w pięciu obszarach: miejscu pracy, rodzicielstwie, edukacji, psychoterapii i ogólnie kulturze. Książka dostarcza konkretnych wskazówek dla nauczycieli, rodziców, menedżerów i terapeutów, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie poczucia własnej wartości u innych. I pokazuje, dlaczego w dzisiejszym chaotycznym i konkurencyjnym świecie poczucie własnej wartości jest fundamentalne dla naszej siły osobistej i zawodowej.


To również kompleksowa analiza fundamentalnych cech i potrzeb człowieka. Jest to książka psychologiczna, która zapewnia kontekst i sposoby rozumowania.


Praca nad wykonywaniem zdań jest pozornie prostym, ale wyjątkowo potężnym narzędziem do podnoszenia samorozumienia, poczucia własnej wartości i osobistej efektywności. Opiera się na założeniu, że każdy z nas ma więcej wiedzy, niż normalnie jesteśmy świadomi - więcej mądrości niż używamy, więcej potencjałów niż zwykle przejawia się w naszym zachowaniu.


Książka jest szczególnie adresowana do wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w procesie własnej ewolucji, wezwaniem do działania, do walki przedstawionym na język psychologii: moje ja jest ważne i musi zostać zrealizowane, a nie odurzone. Najogólniej ujmując, książka stanowi odpowiedź na cztery konkretne pytania odnośnie tego, czym jest samoocena, dlaczego jest tak istotna, jak można podnieść jej poziom i jaką rolę w jej kształtowaniu pełnią inni? Jest to lektura, będąca wezwaniem do działania.Cała recenzja na stronie: http://autorzy365.pl/czym-jest-poczucie-wlasnej-wartosci_a6675

25 pażdziernik 2020 14:28

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl