XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza

Obrazek artykułu
Ogłoszono XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza . Prace należy nadsyłać do 10 października.

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka”.


Cel Konkursu:

l  stworzenie wydarzenia literackiego

l  promowanie twórców poezji

l  integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany do osób pełnoletnich – mogą  w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

 

 1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
 2. Na Konkurs można przysłać dodatkowo (ale również wyłącznie) wiersz w kategorii specjalnej pod hasłem „Przystanek niepodległość” w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeden wiersz należy nadesłać również w 4 egzemplarzach.
 3. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.


Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

l  zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,

l  zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 1 i 2 regulaminu),

l  utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła,

l  zestawy bez podpisanego oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 10 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Włodzimierza Pietrzaka

ul. Dworcowa 5

62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.

 

W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne: I nagroda i dwa wyróżnienia – za wiersze związane z tematyką Konkursu oraz Nagroda specjalna za wiersz pod hasłem „Przystanek niepodległość”.

O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora. Wysokość nagród leży w gestii organizatora.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 17 listopada 2018 r., najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.

Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.

Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu:

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa
w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Włodzimierza Pietrzaka, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody - promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka”.

 

 ............................................................................                                                                      

(data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu)

 

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach        od 900 do 1830. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Tomczyk, Małgorzata Pawłowska.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika  Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka

 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.


 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marek Nadolny – e:mail:  iod@biblioteka.turek.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.
 3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 8. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 


Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja Polonia Union
Kulturalne rozmowy