Share

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - KSIĄŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSIĄŻCE. KORESPONDENCJE I TRANSPOZYCJE, - Lublin

Od: 12-10-2017 do: 13-10-2017
Event image
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie przy współudziale Zespołu Historii Kultury Książki Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową KSIĄŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSIĄŻCE. KORESPONDENCJE I TRANSPOZYCJE,

Trwająca od lat dyskusja nad charakterem wzajemnych relacji pomiędzy książką drukowaną a innymi środkami przekazu nabiera szczególnego znaczenia w epoce ekspansywnego rozwoju mediów cyfrowych. Książka, stanowiąc wzór i punkt odniesienia dla różnych mediów, jednocześnie przenika do nich, łączy się z nimi i zmienia wskutek ich wielorakich wpływów i oddziaływań.


Nowego sensu nabierają pytania o przekształcenia procesu komunikacji poprzez książkę, jej miejsce we współczesnej przestrzeni medialnej, a także charakter (substytucyjny,  komplementarny, a może kolizyjny?) wzajemnych relacji pomiędzy słowem drukowanym a innymi mediami. Podczas konferencji chcemy zadać pytania o naturę ich wzajemnych wpływów, zapożyczeń i afiliacji. Interesują nas kwestie, które wynikają bezpośrednio z przekonania o współzależności i przenikaniu się dwóch przestrzeni: książki i mediów.


Proponowane obszary problemowe:

- status książki we współczesnej przestrzeni medialnej – nowe nośniki, nowe obszary, nowi uczestnicy;

- problemy metodologiczne i terminologiczne w kontekście badań nad książką 
w zmediatyzowanej kulturze;

- ewolucja książki jako środka przekazu (książka elektroniczna, interaktywna, konwergencyjna, sieciowa, hybrydowa etc.);

- wpływ mediów na formę, treść i funkcje książki;

- książka w prasie, radiu, telewizji, kinie, Internecie;

- media społecznościowe jako przestrzeń funkcjonowania książki;

- książka jako produkt medialny;

mediatyzacja rynku książki;

- media relation na rynku książki;

- media jako składnik tematyczny książki/literatury;

- recepcja książki w kulturze medialnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy bibliologów, informatologów, literaturoznawców, medioznawców, filmoznawców, kulturoznawców, językoznawców, teoretyków i antropologów kultury, psychologów, socjologów i estetyków (zwłaszcza zajmujących się socjologią i estetyką książki i mediów) oraz przedstawicieli innych dyscyplin i profesji, którzy centrum swych badań i praktyki zawodowej uczynili książkę i/lub media.

Proponujemy Państwu dwa podstawowe języki konferencji i publikacji: polski i angielski, nie wykluczamy jednak referatów w innych językach (po uzgodnieniu). Cenimy sobie czynny udział wszystkich uczestników: nie tylko jako referentów, ale także jako dyskutantów i inspirujących badaczy, zapraszamy więc do aktywnego udziału w całej konferencji.

Zgłoszenia udziału i propozycje tematów wraz z abstraktem (do 300 słów), prosimy przesłać na załączonym formularzu do 15 lipca 2017 roku na adres mailowy: grazyna.piechota@poczta.umcs.lublin.plPod tym adresem udzielamy też odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konferencją.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Planujemy wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej (5 pkt.). Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych  recenzji zgodnie z procedurą double blind review.

Od 2 do 10000 znaków