Share

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi jest publiczną biblioteką o statusie naukowym. Sprawuje opiekę i nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych Łodzi i województwa łódzkiego. Powstała 11 października 1917 roku dzięki społecznej inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki i poparciu władz samorządowych miasta. Jej zbiory liczące obecnie ponad 755.000 jednostek w znacznej mierze zaspokajają potrzeby czytelnicze mieszkańców Łodzi, a szczególnie studentów i uczniów szkół średnich. Prowadząc różnorodne formy pracy z czytelnikami, Biblioteka spełnia ważną funkcję kulturotwórczą w regionie łódzkim.


gromadzimy, opracowujemy i przechowujemy zbiory biblioteczne obejmujące książki dawne i współczesne, z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i humanistycznych, wybrane publikacje z piśmiennictwa zagranicznego, czasopisma polskie i obce, stare druki, rękopisy, grafikę i kartografię, dokumenty życia społecznego, płyty i druki muzyczne, dokumenty elektroniczne oraz inne materiały biblioteczne
gromadzimy materiały i redagujemy bieżącą bibliografię regionalną województwa łódzkiego
prowadzimy prace bibliograficzne oraz działalność wydawniczą
prowadzimy działalność informacyjną w zakresie szeroko pojętej informacji bibliograficznej i bibliotecznej a także związane z Łodzią i regionem łódzkim
służymy Czytelnikom aktualną informacją o zbiorach i zasadach udostępniania własnej Biblioteki oraz innych placówek bibliotecznych
przygotowujemy tematyczne zestawienia bibliograficzne oraz prowadzimy poszukiwania materiałów na określony temat dla osób indywidualnych i instytucji (PŁATNE)
prowadzimy lekcje z zakresu: przysposobienia bibliotecznego i podstaw bibliografii, informacji naukowej, historii książki, historii książki dziecięcej oraz rodzajów zbiorów specjalnych, dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (PŁATNE)
realizujemy wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek krajowych i zagranicznych
przygotowujemy i wydajemy informatory i inne pomoce metodyczne w serii "Prace Bibliograficzne i Metodyczne"
pomagamy w uzyskaniu informacji za pośrednictwem Internetu, tworząc bieżący przewodnik po zbiorach informacji w Polsce i na świecie
udostępniamy bazy w sieci lokalnej i na CD ROM m.in. :Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Temida, Polska Bibliografia Prawnicza, World Biographical Dictionary of Artist, World Bigraphical Index, Ulrich's Plus, pełnotekstowe archiwalne bazy niektórych gazet i czasopism, informatory adresowe, encyklopedie i słowniki i inne, z których realizuje się wydruki i kopie na dyskietkach (usługa płatna)
przygotowujemy wystawy zagadnieniowe i okolicznościowe w holu Biblioteki a także on-line z zeskanowanych zbiorów
wykonujemy wydruki oraz kopie danych z własnych baz komputerowych i Internetu na nośnikach elektronicznych
świadczymy usługi reprograficzne ze zbiorów własnych i powierzonych oraz usługi poligraficzne i introligatorskie dla odbiorców indywidualnych i instytucji (PŁATNE)
pomagamy w organizacji warsztatów i pracy informacyjnej w bibliotekach publicznych
współpracujemy z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w kraju i za granicą w zakresie wymiany książek, konsultacji metodycznych i organizacyjnych
sprawujemy nadzór instrukcyjno - metodyczny na siecią samorządowych bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego
prowadzimy szkolenia i opracowujemy materiały metodyczne dla sieci bibliotek publicznych
udzielamy konsultacji w zakresie organizacji i metod pracy bibliotecznej, implementacji i eksploatacji bibliotecznych systemów komputerowych
prowadzimy działalność oświatową, popularyzując książkę i czytelnictwo, organizując wystawy, sesje popularnonaukowe, spotkania, odczyty
przyznajemy nagrodę "Złoty Ekslibris" za najlepsze książki popularnonaukowe o Łodzi i Regionie
współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

Nasze artykuły

Article image

Prywatna korespondencja Reymonta

Dodany: 9 maj 2017

Z okazji Roku Remonta na stronie Łódzkie Czyta można przeczytać fragmenty korespondencji Władysława Stanisława Reymonta do rodziny i przyjaciół.