Share

Śródmiejski Ośrodek Kultury

Śródmiejski Ośrodek Kultury pragnie łączyć w ramach kolejnych projektów naukę o kulturze, upowszech­nianie kultury, edukację oraz wartości artystyczne i estetyczne. Zasadniczo oferta Ośrodka (koncerty, spotkania, konfe­rencje) reali­zowana jest w Krakowie, a zatem adresowana do miesz­kańców miasta i turystów. Niemniej, bogata działalność wydawnicza od wielu lat wzbogaca ofertę rynku czytel­niczego w całej Polsce. Ośrodek planuje rozbudowę sieci dystrybucji książek i czasopism tak, by dotrzeć do jak największej liczby czytelników w kraju. Zamierza również nadal rozwijać projekty reali­zowane przy wykorzy­staniu internetu, które naturalnie nie mają ograniczeń przestrzennych, i inten­sy­fikować swoje działania w przestrzeni wirtualnej. Planowane projekty, dzięki swojej różno­rodności i specyfice, przeznaczone są dla młodzieży, osób dorosłych i starszych.

Śródmiejski Ośrodek Kultury kładzie nacisk na rozwój inter­dy­scy­pli­narnego charakteru oferty, łącząc w ramach swojej aktywności przed­się­wzięcia naukowe (konfe­rencje, wykłady), edukacyjne (warsztaty, kursy) i artystyczne (spektakle, koncerty, wystawy). Zespół pracowników jest złożony ze specja­listów różnych dziedzin, których ambicje i oddanie misji Ośrodka i kulturze współ­czesnej tworzy doskonały obszar dla realizacji projektów wydaw­niczych, plastycznych, muzycznych, teatralnych czy filmowych. Placówka rozwija działalność edukacyjną, która nie tylko przygo­towuje do odbioru sztuki, ale stara się rozbudzać potrzeby kreacyjne młodych ludzi. Instru­mentem dokumen­tującym działania Ośrodka są wydaw­nictwa towarzyszące najważ­niejszym wydarzeniom kultu­ralnym. Zespół Ośrodka jest przekonany, że warto rozwijać przed­się­wzięcia wydawnicze, które mają na celu wymianę myśli, wartość kształ­tującą (poglądy, postawy) i inspi­rującą.

Działania podpo­rząd­kowane są takiej wizji kultury, w której stanie się ona narzędziem do jedno­czenia ludzi i przeciw­działania wyklu­czeniu. Dzięki temu świadomość obcowania z kulturą ma ewokować poczucie uczest­ni­czenia w czymś istotnym „dla mnie” oraz „dla mnie i dla osób obok mnie”. Śródmiejski
Ośrodek Kultury ułatwi tak zakty­wi­zo­wanemu odbiorcy wyrażenie swoich poglądów, odczuć, oczekiwań, dopro­wa­dzając do interakcji w relacjach instytucja-odbiorca, artysta-odbiorca a także instytucja-artysta (odbiorca).

Nasze artykuły