Jak dzielony jest majątek po rozwodzie?

Obrazek artykułu
Rozwód definitywnie kończy wspólne gospodarstwo domowe żony i męża. Wraz z jego uzyskaniem rozwiązywana jest również wspólność majątkowa małżeńska, o ile wcześniej małżonkowie nie podpisywali intercyzy. Cały majątek, jakiego małżeństwo dorobiło się w czasie trwania małżeństwa - wspólnie i samodzielnie, po rozwodzie najczęściej jest dzielona.


Co wchodzi w skład majątku wspólnego?Specjalista z Warszawy - adwokat biorący udział w rozprawach o podział majątku rozwiedzionych małżonków tłumaczy, że w skład majątku wspólnego męża i żony wchodzą między innymi wszystkie przedmioty majątkowe, w tym:

  • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innych rodzajów działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody osiągane z majątku wspólnego, jak i z majątku osobistego każdego z małżonków, czego przykładem jest czynsz z najmu nieruchomości,
  • środki zgromadzone na rachunku bankowym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.
Podział majątkuW czasie trwania małżeństwa istnieje wspólność majątkowa małżeńska, w której małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym i nie mogą zatem nimi dowolnie rozporządzać. Podział majątku - umowny lub sądowy jest możliwy dopiero wtedy, kiedy ustaje wspólność majątkowa, a więc po orzeczeniu rozwodu.


Podziałowi nie będą podlegać przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez zapisy, dziedziczenie lub darowiznę, z wyjątkiem sytuacji, w których spadkodawca lub darczyńca zdecydował inaczej. Majątkiem wspólnym nie są przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa autorskie i niewypłacone przez pracodawcę jednego z małżonków wynagrodzenie.


Przy ustalaniu podziału majątku w sądzie najpierw trzeba rozstrzygnąć, czy dany przedmiot należy do majątku wspólnego czy do majątku odrębnego małżonka. Po rozwodzie sąd dzieli tylko majątek wspólny, do którego prawo mają oboje małżonkowie. Majątek odrębny pozostanie we władaniu tego małżonka, do którego należy od początku.

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy